เมนู

ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล เทศบาลตำบลสารภี

 

ช่องทางที่ 1   ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน

                     ณ  เทศบาลตำบลสารภี

 

ช่องทางที่ 2   ร้องเรียนทางโทรศัพท์

                     - งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลข 0-5332-5789 ต่อ 19

                     - นายกเทศมนตรีตำบลสารภี หมายเลข 0816032756

                     - ปลัดเทศบาลตำบลสารภี หมายเลข 0835322365

 

ช่องทางที่ 3   ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

ช่องทางที่ 4   ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ 156 หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

ช่องทางที่ 5   ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลสารภี : http://www.saraphi.go.th

 

ช่องทางที่ 6   ร้องเรียนผ่านทาง e-mail : saraphi_cm@hotmail.com

 

ช่องทางที่ 7   Faecbook : ทต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่