เมนู
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561

3.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562(รอบ 6 เดือน)

4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

5. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

6.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน).

7.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

8.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

9.รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)