เมนู
กฎหมาย/ระเบียบ

พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  Link

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  Link

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  Link

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 Link

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551  Link

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551  Link

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546  Link

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 Link

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  Link

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  Link

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539   Link

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542  Link

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534  Link

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539  Link

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542   Link   

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  Link

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ.2545  Link

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522   Link

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550  Link

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2528  Link

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562  Link

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ.2562  Link

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  Link

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  Link

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  Link

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  Link