เมนู
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประเภท บริหารท้องถิ่น

-นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

-นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

-นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

-นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

-นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

-นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

ประเภท วิชาการ

-นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)

-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

-นิติกร (ปฏิติการ-เชี่ยวชาญ)

-นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

-นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

-นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

-นักวิชาการสุขภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

-วิศวกรรมโยธา  (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

-นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

ประเภท ทั่วไป

-เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

-เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติ-อาวุโส)

-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

-เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

-เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

-นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

-นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)