เมนู
ประกาศ เทศบาลตำบลสารภี

         ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ...   เทศบาลตำบลสารภีจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้ความเห็นต่อไป

 

http://www.saraphi.go.th/files/files-20190515-145351.pdf