เมนู
เทศบาลตำบลสารภี

ด้วยนายอำเภอสารภี ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี

ครั้งแรก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสารภี

ในการนี้ เทศบาลตำบลสารภีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ