เมนู
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 

ผู้ใช้ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนให้หลีกเลี่ยง หรือระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เวลา 09.00-16.00 น.

ช่วงที่ 1 วันที่ 4-6 กันายน 2564

ช่วงที่ 2 วันที่ 8-9 กันยายน 2564

และช่วงที่ 3 วันที่ 21-25 กันยายน 2564

เนื่องจาก สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการประเมินควานเสี่ยงของต้นยางนา ในถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ซึ่งเป็นการประเมินฐานราก กิ่ง และปลายยอดเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาความปลอดภัยจากกิ่งยางนา ในการนี้ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ รถกระเช้า และพื้นที่ในการปฏิบัติงานซึ่งอาจรบกวนการจราจรบนถนน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้ด้วย.