เมนู
ประชาสัมพันธ์

ขอปิดประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมต่อเนื่อง โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3,528.36 กิโลวัตต์ บนหลังคา บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ได้ปิดประกาศรับฟังฯครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - 9 สิงหาคม 2564 และพบว่ามีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างและการรับฟังความคิดเห็นทางบริษัทจึงให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และทางบริษัทจึงได้ปิดประกาสรับฟังเพิ่มเติมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 5 กันยายน 2564 และปิดประกาศสรุปรับฟังผลการชี้แจงการปิดประกาสรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นที่เรียบร้อย