เมนู
ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ หากพบเบาะแสหรือข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีพฤติกรรมกระทำผิดหรือประพฤติมิชอบ ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบตามช่องทางด้านล่างนี้

-แจ้งต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

1.แจ้งหนังสือถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อยู่ เลขที่ 65 หมู่ที่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2.แจ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

http://vinai.alro.go.th/anti_corruption/

-แจ้งต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.แจ้งหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งตามที่อยู่เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

2.แจ้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

http://eoffice.alro.go.th/alro_complain/

http://vinai.alro.go.th/anti_corruption/

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม หมายเลข 02-280-7052