เมนู
ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลสารภี ร่วมกันแสดงความคิดเห็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ผ่าน QR Code ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

*หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสารภี โทร. 053-325789 ต่อ 19