เมนู
ประชาสัมพันธ์

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลสารภี ได้จัดตั้ง"ตู้ปันสุข" เปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยนำข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นต่างๆใส่ในตู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยขอความร่วมมือหยิบคนละ 2-3 ชิ้น เทศบาลตำบลสารภีได้จัดตั้งตู้ปันสุข 3 จุด ได้แก่ 1.หน้าเทศบาลตำบลสารภี 2.หน้าโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 3.ศุนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสุภาวัฒน์ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ