เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นายสิรวิชญ์ ปันเจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง
083-9351453

งานการเงิน

นางสาวคณิตา วังจินา

นักวิชาการเงินและบัญฃีชำนาญการ

งานบัญชี

นางวรารัตน์ เพ็ชรพงษ์เกษม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางจุไรรัตน์ แสงนภาวรรณ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นายเอนก คุ้มสุภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ ธรรมบูรณะสิทธิ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ สิงห์คำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชรินทร์ แสงแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุมาลิน พรหมศาสตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิตา สิงห์คำ

พนักงานจ้างทั่วไป