เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรพล ผลหอม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระดับต้น

งานบริหารทั่วไป งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

นางสาวสุทธิณี พรมขาว

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชนากานต์ ชัยวารินทร์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจุฑามาศ เลสัก

พนักงานจ้างทั่วไป

งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค

นายกิตติคมน์ พรมขาว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานรักษาความสะอาด

นางสาวสุภาวดี พิกุล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายพล ชื่นชมสกุลชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิพัฒน์ เงาเงิน

พนักงานจ้างทั่วไป