เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายนิคม คำบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานแบบแผนและก่อสร้าง

นายสมจิตร แจ่มจันทร์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางฉวีวรรณ สุทธิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรุ่งทิวา ศรีวิชา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายปริญญา สุทธปรีดา

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายเอกวิทย์ นามวนา

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

งานโยธา

นายวิธี หวลอารมณ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายรณชัย เต็มดี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายบรรจง ทรายมูล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมชาย ไชยชนะ

พนักงานจ้างทั่วไป