เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (0843784095)
นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

นายวีรชัย สังข์แดง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน