เทศบาลตำบลสารภีอ.สารภี จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง

ปลัดเทศบาลตำบลสารภี (0835322365)

นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

นายอชิรภัทร์ ตาจันทร์

นายอชิรภัทร์ ตาจันทร์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล

รองปลัดเทศบาลตำบลสารภี (0857142473)

สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ ทาจี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0817964528

กองคลัง


นายสิรวิชญ์ ปันเจริญ

นายสิรวิชญ์ ปันเจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

083-9351453

กองช่าง


นายนิคม คำบุรี

นายนิคม คำบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษา


นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา

นางสาวพลับพลึง ไชยเมธา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา (0843784095)

นักบริหารงานศึกษาระดับต้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายวรพล ผลหอม

นายวรพล ผลหอม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับต้น